Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizatorzy
1. Organizatorami konkursu są: Akademia Marynarki Wojennej, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., działający na mocy porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r. o wspólnej organizacji Konferencji NATCON (dalej: organizatorzy).
2. Organizatorzy mogą współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu konkursu.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie trzech nowatorskich referatów wygłoszonych w czasie trwania VII Międzynarodowej Konferencji NATCON „Technologie morskie
dla Obronności i Bezpieczeństwa” (dalej: Konferencja NATCON).
III. Przedmiot i tematyka referatów
1. Przedmiotem konkursu jest referat zgłoszony poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.natconference.eu.
2. Wszystkie zgłoszone do konkursu referaty muszą wpisywać się w kanon tematyczny Konferencji NATCON, zgodnie z programem tematycznym dostępnym na stronie www.natconference.eu w zakładce „Tematyka”.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, zgłaszane nie później niż do dnia 27 maja 2016 r.
2. Referat musi znaleźć się w programie Konferencji NATCON. Nie musi być zgłoszony do monografii konferencyjnej.
3. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową na adres organizatorów: natconference@natconference.eu.
4. Referat można wycofać w każdym momencie trwania konkursu. Prośbę o wycofanie referatu z konkursu należy przesłać mailowo na adres organizatorów:
natconference@natconference.eu.
5. Osobami upoważnionymi ze strony organizatorów do kontaktu z uczestnikami są: Pani Katarzyna Andziulewicz, tel. 261 26 27 43 oraz Pan dr Hubert Jando,
tel. 58 666 53 72.
V. Skład Jury Konkursu i tryb oceny referatów
1. W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz Współorganizatorów Konferencji NATCON reprezentujący jednostki naukowe.
Przewodniczącym Jury będzie Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny dr inż. Andrzej KILIAN.
2. Każdy zgłoszony do konkursu referat będzie podlegał ocenie. Referaty zostaną ocenione przez członków Jury, którzy na wspólnym posiedzeniu, które odbędzie się w czasie trwania Konferencji NATCON, wybiorą 3 najbardziej nowatorskie referaty.
3. Referaty zgłoszone do Konkursu będą przekazane do oceny bez podawania nazwisk autorów i współautorów oraz nazw instytucji, które autorzy i współautorzy
reprezentują. Zabieg ten ma na celu zapewnienie pełnego obiektywizmu i rzetelności oceny i wyboru zwycięzców.
4. Decyzje członków Jury są ostateczne i niepodważalne.
VI. Nagrody
1. W konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne wyróżnienia w postaci Kryształowej Latarni oraz w przypadku laureata będącego osobą fizyczną związaną z nią nagrodę pieniężną w kwocie opowiadającej 11,11% wartości nagrody rzeczowej brutto. Przed wydaniem nagród Organizator Konkursu z części pieniężnej nagrody potrąci Laureatowi będącemu osobą fizyczną zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagród brutto i odprowadzi na rzecz właściwego urzędu skarbowego.
2. Wyniki Konkursu i wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas Konferencji NATCON,
3. Wyróżnienia zostaną wręczone zwycięzcom przez Przewodniczącego Jury.
VII. Unieważnienie konkursu
Organizatorzy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.
VIII. Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od nich.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizatorzy będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.natconference.eu.