O Konferencji Kół Naukowych

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego

Konferencja Kół Naukowych
„Wyzwania dla bezpieczeństwa”

21.06.2016 r.

 

Cel główny:

          Wymiana doświadczeń pomiędzy Kołami Naukowymi z różnych rejonów Polski oraz zrozumienie różnorodności dziedziny interdyscyplinarnej jaką jest bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

  • Dyskusja naukowa na temat bezpieczeństwa.

  • Prezentacja poglądów i osiągnięć naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa.

  • Pogłębienie współpracy i działań pomiędzy Kołami Naukowymi.

  • Wzbogacenie myśli teoretycznej i inspiracji naukowej.

  • Integracja Kół Naukowych.

  • Przedstawienie problematyki badawczej środowiska naukowego.

Tematyka:

          Tematem konferencji będzie szeroko rozumiane zagadnienie bezpieczeństwa. Każde z kół będzie miało możliwość wyrażenia opinii dotyczącej wyzwań dla bezpieczeństwa w dziedzinie swoich zainteresowań. Stworzy to możliwości szerszego ujęcia problematyki i wzbogacenia myśli teoretycznej.

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.”

Uczestnicy:

         Uczestnikami konferencji będą reprezentacje 3- 5 osobowe Kół Naukowych z całej Polski. Przewidywana ilość uczestników to około 50 osób.

Zasady główne:

         Zadaniem Kół Naukowych jest wygłoszenie referatu dotyczącego działalności Koła oraz tematu bezpieczeństwa.